Europska unija, zajedno do fondova Europski strukturni i investicijski fondovi logo

Projekt:

Jačanje kapaciteta i konkurentnosti poduzeća Geoservis d.o.o.
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Klikni za detalje)

Dobrodošli na internetske stranice Geoservisa d.o.o.!

Upis objekata u katastar i gruntovnicu

Upis objekata u katastar i gruntovnicu

Upis objekta (građevine) u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se objekti (zgrade i druge građevine) evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi. Zakonska je obveza svakog vlasnika nekretnine upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 66/07, članak 57). Nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar, svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.

Detaljnije...

Izrada geodetskih projekata

Izrada geodetskih projekata

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko - tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. Geodetski projekt se izrađuje na način da je omogućen pregled i potvrđivanje njegovih sastavnih dijelova te njegova provedba u katastru.

Detaljnije ...

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica. To je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi u svrhu:

 • kupnje ili prodaje nekretnine
 • ostavinske diobe
 • dobivanja hipotekarnog kredita
 • diobe obiteljske imovine
 • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
 • formiranja građevinskih čestica ili čestica služnih njima (prilazni putevi)
 • okrupnjavanja čestica
Detaljnije ...

Iskolčenje objekata

Iskolčenje objekata

Iskolčenje objekta je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija i položaja objekta s projektnog plana na teren. Iskolčenje je moguće raditi položajno, visinski, ili kao kombinaciju. Zakonom o prostornom uređenju u gradnji propisano je da se nakon iskolčenja mora napraviti elaborat iskolčenja.

Detaljnije ...

Uređenje međa

Uređenje međa

Vlasništvo nad nekretninom osim prava, donosi i neke obveze. Od vlasnika nekretnine - zemljišta se očekuje da zna gdje su granice njegove čestice. Ukoliko ne zna, od geodetskog stručnjaka može zatražiti da mu na terenu pokaže gdje prolaze međne linije njegove čestice. Iskolčenje međe, tj. međnih linija je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice temeljem katastarskih podataka.

Detaljnije ...

Usklađenje katastra i gruntovnice

Usklađenje katastra i gruntovnice

Čest problem u praksi je neusklađenost katastarskog i gruntovnog stanja. U katastru, tj. posjedovnom listu piše površina naše čestice, a u gruntovnoj neka potpuno drugačija površina i dolazimo u nedoumicu što mi uopće na terenu stvarno koristimo i kolika je površina čestice koju koristimo.

Detaljnije ...

Legalizacija objekata

Da li je završeno?!

Prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, rok za podnošenje zahtjeva je prošao (30. lipnja 2013.).

Ako ste predali zahtjev, da li ste završili s postupak legalizacije, odnosno da li ste izradili GEODETSKI SNIMAK NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE (radi ovlašteni geodeta) i potrebni građevinsko-arhitektonski projekt (radi ovlašteni arhitekt ili ovlašteni građevinski projektant)?

Ako ste dobili rješenje o izvedenom stanju, da li ste evidentirali Vašu nekretninu u katastru i zemljišnoj knjizi?

Legaliziranje objekata

Niste?

Obratite nam se s povjerenjem. Iza nas je deset godišnje iskustvo u privatnoj praksi i na tisuće riješenih predmeta.

O nama

Geodetski ured Geoservis d.o.o. osnovan je 2012. godine, i u vlasništvu je diplomiranog inženjera geodezije Damira Kovačevića.

Radimo geodetske usluge vezano za izgradnju, zemljišta, infrastrukture (planiranje i iskolčenje) i nekretnine,vezano za katastar nekretnina i zemljišnu knjigu te katastar instalacija i drugo.

Ljudski potencijali

Geodetski ured raspolaže sa stalno zaposlena 5 djelatnika od kojih je jedna diplomirana inženjerka geodezije i jednog ovlaštenog inženjera geodezije sa 23 godine radnog iskustva.

Područje djelovanja

Poslove radimo pretežno na području Bjelovarsko-bilogorske i Koprivničko-križevačke županije, a po dogovoru, na području cijele Hrvatske.

Oprema

 • Totalna stanica Topcon GPT 9003 M
 • GPS uređaj Stonex S9IIIN GNSS
 • Sav ostali pribor za obradu mjerenja

Usluge

 • legalizacija objakata
 • upis objekata u katastrar i gruntonicu
 • Parcelacija zemljišta
 • uređenja međa
 • usklađenje katastra i gruntovnice
 • izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
 • izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
 • izradu parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata za potrebe pojedinačnog prevođenja, katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina
 • izradu elaborata katastra vodova i stručne geodetske poslove za potrebe pružanja geodetskih usluga
 • tehničko vođenje katastra vodova
 • izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe izrade dokumenata i akata prostornog uređenja
 • izradu posebnih geodetskih podloga za potrebe projektiranja
 • izradu geodetskih elaborata stanja građevine prije rekonstrukcije
 • izradu geodetskoga projekta
 • iskolčenje građevina i izradu elaborata iskolčenja građevine
 • izradu geodetskog situacijskog nacrta izgrađene građevine
 • geodetsko praćenje građevine u gradnji i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • praćenje pomaka građevine u njezinom održavanju i izradu elaborata geodetskog praćenja
 • izradu posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja

Referenta lista

 • Koming d.o.o. Koprivnica
 • Ceste d.o.o. Bjelovar
 • Grad Bjelovar
 • Županijske uprava za ceste BBŽ
 • PZC Bjelovar