LEGALIZACIJA OBJEKATA

Legalizacija objekata podrazumijeva ishođenje akta kojim se bespravno izgrađeni objekt ozakonjuje, odnosno nezakonito izgrađena zgrada ozakonjuje se rješenjem o izvedenom stanju.

ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU JE
DO 31. prosinca 2012. godine.

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama iz 2012
Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 86/12, donesen je nakon Zakona o postupanju iz 2011, radi pojednostavljenja postupka legalizacije i smanjenja zahtjeva prvenstveno prema manjim objektima.

Novi Zakon je podijelio objekte u četiri kategorije prema veličini i sukladno tome definirao potrebnu dokumentaciju za ozakonjenje.

Omogućuje se legalizacija nezavršenih zgrada (minimalno temelji + zidovi + strop ili krov) i izvan građevinskih područja.
Omogućuje se legalizacija u obalnom pojasu bez dodatnih uvjeta, te također na vrijednom poljoprivred-nom zemljištu.

Produžuje se rok za legalizaciju do 30.lipnja 2013. osim objekata sa Rješenjem za rušenje kod kojih rok ostaje do 31.12.2012.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Objekti koji se mogu legalizirati

Legalizirati se može nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena u skladu s prostornim planom koji važi na dan stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, odnosno na dan podnošenja zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju ili na dan donošenja rješenja o izvedenom stanju ako je to povoljnije za podnositelja zahtjeva te nezakonito izgrađena zgrada koja je izgrađena protivno tom planu.

Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se, protivno prostornom planu, ozakoniti najviše dvije etaže od kojih je zadnja potkrovlje, osim ako odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave nije određen veći broj etaža.

Ako prostornim planom i za određeno područje nije propisan broj etaža zgrade koji se može izgraditi, ozakoniti se može najviše četiri etaže.

Objekti koji se ne mogu legalizirati

Legalizirati se ne mogu objekti koji su izgrađeni na posebnim lokacijama, na primjer u zaštićenom obalnom području mora, na površinama izvan građevinskog područja u nacionalnom parku, parku prirode i regionalnom parku, poljoprivrednom zemljištu kategorije osobito vrijedno i obradivo i vrijedno obradivo, području gospodarske i zaštitne šume, području posebne zaštite voda i slično. Na građevine koje se prema ovom zakonu ne mogu legalizirati odnosi se članak 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

KATEGORIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA - postupak legalizacije mijenja se u odnosu na kategoriju nelegalnog objekta, a objekti se dijele u 4 kategorije:

  • zahtjevna zgrada
  • zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2
  • zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti, čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m²
  • Zgrada javne namjene* bez obzira na njezinu površinu.

UPIS OBJEKTA U KATASTAR I GRUNTOVNICU

Upis objekta (građevine) u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se objekti (zgrade i druge građevine) evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi. Zakonska je obveza svakog vlasnika nekretnine upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti (Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 66/07 ( članak 57) Nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba, svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.

Nositelji prava na nekretninama dužni su u roku od 30 dana od dana nastale promjene prijaviti nadležnome područnom uredu za katastar, odnosno uredu Grada Zagreba, svaku promjenu na nekretninama koja utječe na podatke upisane u katastar nekretnina.

Osim zakonske obveze upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu, objekt je potrebno evidentirati zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kupoprodaje, legalizacije objekta, hipoteke pri dobivanju kredita, prijave prebivališta/boravka i dr.

Objekt se upisuje u katastar i zemljišnu knjigu na osnovu geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama (Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima,) koji mora biti ovjeren pečatim i potpisom od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

Ako je objekt nezakonito izgrađen potrebno je provesti postupak legalizacije nakon čega slijedi postupak upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu.

Građevina je izgrađena do 15. veljače 1968.

- uvjerenje o vremenu evidentiranja izdaju katastarski ured, odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave na temelju podataka s kojima raspolažu (katastarski operat, katastarski plan, posjedovni list, Hrvatska osnovna karta, snimke iz zraka) koji se smatraju dokazom da je neka građevina izgrađena do 15. veljače 1968. godine.
- ako katastarski ured, odnosno Središnji ured Državne geodetske uprave ne raspolažu podacima na temelju kojih se može izdati uvjerenje, uvjerenje o vremenu građenja građevine izdaje nadležno upravno tijelo.

Građevina je izgrađena do 19. lipnja 1991

- građevina se upisuje u katastarski operat ako je uz zahtjev priložena pravomoćna građevinska dozvola i potvrda da u vezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.

Građevina je izgrađena na temelju građevinske dozvole izdane od 20. lipnja 1991. do 1. listopada 2007

- umjesto uporabne dozvole nadležno upravno tijelo na zahtjev investitora odnosno vlasnika građevine izdaje uvjerenje za uporabu kojim se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene.

Građevina je izgrađena nakon 1. listopada 2007

- uporabna dozvola za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola ili
- završni izvještaj nadzornog inženjera za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima gradnje.

Mi smo dasad sredeli na statine predmeta i rješili stotine zadovoljnih klijenata. Pridružite im se!

GEOSERVIS d.o.o.
OIB 92801284951

Trg hrvatskih branitelja 7
43000 Bjelovar, Hrvatska

Tel:

Fax:
098 792 950
043 214 900
043 214 901

E-mail: damir.kovacevic@bj.ht.hr

Legalizacija objekata Legalizacija objekata Legalizacija objekata Legalizacija objekata Legalizacija objekata Legalizacija objekata Legalizacija objekata Legalizacija objekata