GEODETSKI PROJEKT

Geodetski projekt predstavlja skup javnih isprava i ostale geodetsko- tehničke dokumentacije, odgovarajućih geodetskih elaborata i tehničkih izvješća o izvedenim geodetskim radovima, izrađenih u svrhu projektiranja zahvata u prostoru, praćenja izgradnje i evidentiranja novoizgrađenih građevina u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi. Geodetski projekt se izrađuje na način da je omogućen pregled i potvrđivanje njegovih sastavnih dijelova te njegova provedba u katastru

Pregledom geodetskog projekta katastarski ured utvrđuje:

 1. je li geodetski projekt izradila osoba ovlaštena za njegovo izrađivanje
 2. je li geodetski projekt izrađen i sadrži li sve sastavne dijelove propisane Pravilnikom
 3. odgovara li projekt svrsi za koju je izrađen, te može li se koristiti za održavanje katastra nekretnina, postupnog osnivanja katastra nekretnina, odnosno za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta
 4. jesu li geodetskom projektu priložene potrebne isprave i druga potrebna dokumentacija

Geodetski projekt izrađuje ovlaštena osoba, koja je ovlaštenje stekla sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetskih djelatnosti.

Ovlaštene osobe koje izrađuju geodetski projekt podatke o naručenim i izrađenim geodetskim projektima upisuju u Upisnik obavljanja stručnih geodetskih poslova.

Geodetski projekt se izrađuje kao sastavni dio idejnog projekta za lokacijsku dozvolu kojom se određuje formiranje građevne čestice ili smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici.

Geodetski projekt je time završen i ulaže se u Zbirku geodetskih projekata. Elaborat se potvrđuje od strane nadležnog katastarskog ureda davanjem potvrde koja se prilaže elaboratu.

ELABORAT ISKOLČENJA GRAĐEVNE

Iskolčenje objekta je postupak prenošenja i označavanja projektiranih dimenzija i položaja objekta s projektnog plana na teren.

Iskolčenje je moguće raditi položajno, visinski, ili kao kombinaciju. Zakonom o prostornom uređenju u gradnji propisano je da se nakon iskolčenja mora napraviti elaborat iskolčenja.

Prije početka radova na objektu, investitor je dužan ishoditi pravomoćni akt na temelju kojeg se stječe pravo građenja (rješenje o uvjetima građenja, građevinsku dozvolu ili potvrdu glavnog projekta - ovisno o veličini zgrade), te elaborat o iskolčenju građevine, te je u prijavi početka građenja dužan navesti izvođača i oznaku elaborata iskolčenja.

Dokumenti potrebni prilikom iskolčenja i izrade elaborata iskolčenja. Prije iskolčenja objekta na terenu, važno je osigurati projekt u digitalnom obliku da bi se mogla obaviti priprema za iskolčenje.

Za izradu elaborata važni su slijedeći dokumenti:

 • pravomoćan akt na temelju kojega se stječe pravo građenja (rješenje o uvjetima građenja, građevinska dozvola ili potvrda glavnog projekta)
 • arhitektonski projekt na uvid

Naša vam tvrtka nudi sve usluge s ovog područja.

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Parcelacija zemljišta je podjela ili spajanje dvije ili više katastarskih čestica. To je postupak kojim se vrši promjena oblika i površine parcele u katastru i zemljišnoj knjizi u svrhu:

 • kupnje ili prodaje nekretnine
 • ostavinske diobe
 • dobivanja hipotekarnog kredita
 • diobe obiteljske imovine
 • rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
 • formiranja građevinskih čestica ili čestica služnih njima (prilazni putevi)
 • okrupnjavanja čestica

Parcelacija se provodi pomoću parcelacijskog elaborata, koji izrađuje ovlaštena geodetska tvrtka. Parcelacijski elaborat je geodetski proizvod sastavljen od grafičkih priloga s prikazanim stvarnim i katastarskim stanjem, te niza pisanih iskaza za katastar i zemljišnu knjigu, a temelj je za promjenu stanja u katastru i zemljišnim knjigama.

Razlikujemo dvije glavne vrste parcelacijskih elaborata, ovisno o tome da li se čestica nalazi unutar granica poljoprivrednog ili građevinskog zemljišta (Kako bi provjerili na kojem se području nalazi Vaše zemljište potrebno je obratiti se nadležnom odjelu za prostorno planiranje i urbanizam , pri čemu Vam je potrebana kopija katastarskog plana.).

Prije predaje parcelacijskog elaborata u katastar potrebno ishodovati slijedeće dokumente:

 • potvrdu o namjeni zemljišta i suglasnost Agencije za čestice koje nisu građevne (poljoprivredno zemljište)
 • dozvolu za formiranje čestice za građevinsko zemljište

Geodetski stručnjak izlazi na teren te snima predmetnu parcelu. Nakon što se predmetna čestica ili čestice snime dobiveni podaci se kompjuterski obrađuju, iscrtavaju te se izrađuje parcelacijski elaborat.

UREĐENJE MEĐA

Vlasništvo nad nekretninom osim prava, donosi i neke obveze. Od vlasnika nekretnine – zemljišta se očekuje da zna gdje su granice njegove čestice. Ukoliko ne zna, od geodetskog stručnjaka može zatražiti da mu na terenu pokaže gdje prolaze međne linije njegove čestice.
Što je iskolčenje međe?

Iskolčenje međe, tj. međnih linija je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice temeljem katastarskih podataka.

Ovaj postupak je najvažniji prilikom prodaje ili kupnje zemljišta, jer su česti slučajevi gdje kupac prilikom kupnje kupuje zemljište određene kvadrature, a nakon izmjere se ustanovi da je na terenu stanje sasvim drugačije – u većini slučajeva kvadrata ima manje, nego se mislilo.

Zbog toga je prilikom kupnje vrlo važno zatražiti od prodavatelja da se pokažu međe i da se po mogućnosti obilježe trajnim oznakama, a potom zatražiti geodeta da provjeri poklapaju li se pokazane međe sa katastarskom evidencijom u smislu oblika i površine čestice.
Na taj način izbjegavate nesuglasice, te moguće sporove oko međe, što su dugotrajni i skupi postupci.

Nazovite, informirajte se, naručite rješenje ove situacije!

USKLAĐENJE KATASTRA I GRUNTOVNICE

Čest problem u praksi je neusklađenost katastarskog i gruntovnog stanja. U katastru, tj. posjedovnom listu piše površina naše čestice, a u gruntovnoj neka potpuno drugačija površina i dolazimo u nedoumicu što mi uopće na terenu stvarno koristimo i kolika je površina čestice koju koristimo.

Zbog toga što se čestica najčešće na terenu poklapa s katastarskim stanjem, tj. vi u većini slučajeva stvarno na terenu koristite onu kvadraturu koja piše u posjedovnom listu. Međutim, katastar ne označava vlasništvo, već samo posjed!

Usklađenje je vrlo bitno provesti što prije, jer je takvo stanje naslijeđe iz prošlog stoljeća, kada su ljudi kupujući i prodavajući zemljišta izbjegavali plaćanje poreza te nisu promjene provodili u gruntovnici.

Na taj način, dešava se da kupoprodajni ugovori stvarno postoje, ali nisu nikad provedeni. Često su kupoprodajni ugovori zagubljeni ili su ostale samo kopije, potpisi na njima nisu ovjereni od strane javnog bilježnika i kao takvi ne mogu predstavljati temelj za upis u vlasnički list.

Treba naći osobu koja vam je prodala česticu i obnoviti kupoprodajni ugovor s njom te ga ovjeriti. Međutim, osoba koja je evidentirana kao vlasnik na vašoj čestici je vjerovatno već vrlo stara, ako ne i umrla. Česte su situacije da osobu uopće ne možete više naći jer joj se izgubio svaki trag i tada nastaju problemi. Vi ste korisnik i imate kupoprodajni ugovor, ali ne možete se nikako upisati u vlasnički list, niti možete uskladiti čestice.

I mada vaše vlasništvo nitko ne osporava, tko će danas kupiti nekretninu od vas ako nije siguran da će se moći upisati u vlasnički list? Zbog ovih razloga, katastarsko i gruntovno stanje je potrebno što prije međusobno uskladiti te se upisati kao vlasnik! Što napraviti ako su čestice neusklađene?

Mi kao geodetski stručnjaci stojimo Vam na raspolaganju da uskladimo katastarsko i gruntovno stanje što prije!

GEOSERVIS d.o.o.
OIB 92801284951

Trg hrvatskih branitelja 7
43000 Bjelovar, Hrvatska

Tel:

Fax:
098 792 950
043 214 900
043 214 901

E-mail: damir.kovacevic@bj.ht.hr

Izrada geodetskih projekata Izrada geodetskih projekata Izrada geodetskih projekata Izrada geodetskih projekata Izrada geodetskih projekata Izrada geodetskih projekata Izrada geodetskih projekata Izrada geodetskih projekata Izrada geodetskih projekata